, ,

Pracowity weekend sekcji Taekwondo AZS UWM Olsztyn

Dzie­się­cio­oso­bowa grupa zawod­ni­ków AZS UWM Olsz­tyn sek­cja Taekwondo Olim­pij­skiego uczest­ni­czyła 22.05.2016 r. w Mistrzo­stwach Mazow­sza które odbyły się w Sierpcu nato­miast dzień wcze­śniej dwoje mło­dzi­ków star­to­wało pod­czas II kolejki Ligi Taekwondo „Weso­łek” w Ple­sze­wie.

Cały week­end należy uznać za bar­dzo udany a starty naszych zawod­ni­ków potwier­dziły silną pozy­cję naszego klubu w Pol­sce.

Start w Ple­sze­wie 3 miej­sca na podium:

13255954_10201509443053867_3447179702863313405_nMaja Drę­żek -złoto

Hubert Len­dzion – 2 sre­bra

Start w Sierpcu 10 miejsc na podium:

mmMarta Januszko oraz Mate­usz Fre­lik -sre­bro

Mate­usz Zalew­ski -brąz

Igor Drąż­kie­wicz, Domi­nik Czer­niaw­ski, Kuba Zyskow­ski, Mate­usz Chrza­now­ski, Piotr Dolat, Mate­usz Kędzier­ski, Mate­usz Kowal­ski – wywal­czyli pierw­sze miej­sca w swo­ich kate­go­riach zdo­by­wa­jąc medale złote.

13240765_284994235174526_2247061003057291900_nDzięki wyso­kiemu pozio­mowi jaki repre­zen­to­wali nasi zawod­nicy tre­ner Anna Guzow­ska ode­brała z rąk orga­ni­za­to­rów zawo­dów puchar za zaję­cie II miej­sca w punk­ta­cji klu­bo­wej.

Zawod­ni­kom jak i tre­ne­rom ser­decz­nie gra­tu­lu­jemy i życzymy dal­szych suk­ce­sów.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%